§ 1.
Navn og hjemsted
Stk. 1.
Klubbens navn er Glostrup Idræts Club Volleyball, forkortet GIC Volley eller Glostrup IC Volley. Klubben er hjemhørende i Glostrup Kommune.
CVR nr. 32051715
 
§ 2.
Foreningens formål
Stk. 1.
Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke volleyball samt fremme interessen for dette gennem deltagelse i turneringer, sammenkomster, rejse, kurser m.v.
Stk. 2.
Endvidere er det klubbens formål at højne kvaliteten af volleyball, men aldrig i så høj grad, at det forhindrer bredden i at dyrke volleyball under rimelige vilkår. Konkurrence og kappestrid bør alene ske indenfor det idrætslige, hvorimod det kammeratlige og sociale samvær og en til­svarende indstilling bør nyde størst mulig fremme.
 

§ 3.
Foreningens medlemskab af organisationer
Stk. 1.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde GIC, SVBK, DVBF og DIF love. Overtrædelse kan medføre ka­rantæne eller eksklusion.
 

§ 4.
Medlemskreds og kontingent
Stk. 1.
Som medlem i GIC Volley kan alle optages, så længe klubben kan tilbyde træningstid og træner til alders­gruppen som medlemmet tilhører. Man kan frit blive optaget i volleyballafdelingen.
Stk. 2.
Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter terminer for kontin­gentet.
Stk. 3.
Kontingentet for aktiviteter skal forfalde i januar og august.
Stk. 4.
Medlemmer der er i restance kan ikke melde sig ud eller deltage i arrangementer arrangeret af klubben. Ud­melding foregår ved henvendelse til kassereren eller via klubbens hjemmeside. Eksklusion kan kun foretages af bestyrelsen.
 

§ 5
Generalforsamling.
Stk. 1.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med 3 ugers var­sel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne.
Stk. 2.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før general­forsam­lingens afholdelse.
Stk. 3.
 
Stemmeret på generalforsamlingen har kun medlemmer, der har været indmeldt i klubben i 30 dage, og som ikke står i kontingentrestance. Medlemmer under 15 år har ikke stemmeret, men deres forældre kan stemme på deres vegne.
Stk. 4.
Valgbare og valgberettigede til klubbens bestyrelse er alle, som er fyldt 18 år, undtagen ung­domsmed­lem­mer som skal være fyldt 14 år.
Stk. 5.
Følgende punkter skal være på dagsordenen:
 
 1.     Valg af dirigent og 2 stemmetællere
 2.     Formandens beretning
  3.    Vedtægter
 4.     Regnskab, budget, kontingent og rykkergebyr
 5.     Handlingsplan
 6.     Valg af bestyrelse. (Se § 6, stk. 2, 3 og 4)
 7.     Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 8.     Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 9.     Indkomne forslag
 10.   Evt. nedsættelse af udvalg (for eksempel ungdoms-, sponsor-, PR- og stævneudvalg)
 11.   Eventuelt
 
Stk. 6.
Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.
Stk. 7.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. Dog § 9, stk. 1.
 


§ 6.
Daglig ledelse
Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, 2 bestyrelsesmedlemmer samt et bestyrel­sesmedlem fra ungdomsafdelingen.
Stk. 2.
Formand, Sekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige år.
Stk. 3.
Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige år. Kassereren skal vælges af generalforsam­lingen.
Stk. 4.
Bestyrelsesmedlem fra ungdomsafdelingen og de 2 suppleanter er på valg hvert år.
Stk. 5.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens be­slutninger. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 herunder formanden/næstformanden er til stede. Beslutninger på bestyrel­sesmøder tages ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens afgørende.
Stk. 7.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/ beslutninger.
Stk. 8.
Bestyrelsen afholder fortrinsvis åbne bestyrelsesmøder.


§ 7.
Udvalg
Stk. 1.
Alle udvalg (jf. § 5, stk. 11) består af 2 til 4 medlemmer. Derudover deltager fra bestyrelsen et medlem som står for koordineringen mellem udvalget og bestyrelsen.
Stk. 2.
Generalforsamlingen beslutter hvilke udvalg der skal nedsættes.
 

§ 8.
Regnskab og revision
Stk. 1.
Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. For tiden er pengene anbragt i Arbejdernes Landsbank, 5326-0392624
Stk. 2.
Regnskabsåret følger kalenderåret (1. januar til 31. december).
Stk. 3.
Revisorpåtegnet regnskab kan rekvireres op til 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4.
Regnskabet skal fremlægges på bestyrelsesmøderne, eller så ofte et af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det.
 

§ 9.
Tegningsregler
Stk. 1.
Tegningsretten overfor pengeinstitut har formanden og kassereren.
Stk. 2.
Tegningsretten overfor ansøgninger om aktivitets-, kursus- eller materiale-tilskud fra kommune eller lig­nende har for­manden eller kassereren.
Stk. 3.
Tegningsretten overfor Glostrup kommune vedrørende det samlede regnskab eller start og udviklingsansøg­ninger har den samlede bestyrelse.
 

§ 10.
Vedtægtsændringer
Stk. 1.
Ved generalforsamlingen kan der kun ske vedtægtsændringer ved 2/3 af de tilstedeværende stemmeberet­tigedes stem­mer.
 

§ 11.
Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1.
Kan kun indkaldes med 8 dages varsel, når bestyrelsen finder det fornødent, eller skal indkaldes, når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med opgivelse af dagsor­den kræver det. Gene­ralforsamlingen afholdes senest 3 uger efter henvendelsens modtagelse.
 

§ 12.
Opløsning
Stk. 1.
Klubbens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje, med ¾ af de frem­mødtes stem­mer for forslaget.
Stk. 2.
Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsningen af foreningen til GIC’s hovedafdeling.
 
Disse love er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28. maj 1979 i Glostrup, med ændringer ved­taget på de ordinære generalforsamlinger den 1. juni 1987, den 20. juni 1988, den 22. maj 1989, den 22. juni 1992, den 7. juni 1993, den 31. januar 1994, den 13. februar 1995, den 28. februar 2001, den 25. februar 2002, den 2. marts 2005, den 23. februar 2006 og den 15. marts 2010, samt den ekstraordinære general­for­samling den 19. au­gust 1992.
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram